ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔
ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(รบ.) 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(คบ.)
ภาคปกติ ชั้นปีที่ ๑ – ๔ กลุ่มเรียน วันจันทร์ – ศุกร์
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.91 MB
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2564,11:25   อ่าน 1376 ครั้ง